PIRKIMO, PARDAVIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

II. Pirkimo - pardavimo sutartis

III. Prekės ir jų kainos

IV. Atsiskaitymas už prekes

V. Prekių pristatymas

VI. Prekių grąžinimas

VII. Asmens duomenų tvarkymas

VIII. Baigiamosios nuostatos

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau - Pirkėjas) ir internetinėje parduotuvėje www.naganas.com www.naganas.lt (toliau - E. Parduotuvė) prekes parduodančios UAB „Naganas“ (toliau - Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu - pardavimu E.Parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2. Išsami informacija apie prekių Pardavėją pateikiama internetinės Parduotuvės skiltyje „Apie mus''.UAB Naganas, įm/k 304388877,  adresas Lietuvininkų 18, Šilutė, LT99184, Lietuva.

1.3. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine Parduotuve: susipažįsta su E.Parduotuvėje siūlomų prekių asortimentu, vykdo prekių užsakymą, pateikia asmeninius ar kitus duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito bei komentuoja E.Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi internetine E.Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

1.4. Prieš pradėdamasis naudotis elektronine Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes internetinėje Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su E.Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti ir jas paskelbti E. Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

II. Pirkimo – pardavimo sutartis

2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) E. Parduotuvėje sudaromos elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir 2001-08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

2.2. Pirkti Pardavėjo E. Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo E. Parduotuvėje www.naganas.com/lt

2.3. Prekių pirkimo - pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, E. Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą”. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti prekių užsakymo.

2.4. Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys internetinėje Parduotuvėje paskelbti prekių Pristatymo, Apmokėjimo/Atsiskaitymo ir Grąžinimo aprašymai, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.

2.6. Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma E. Parduotuvės duomenų bazėje.

2.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

III. Prekės ir jų kainos

3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos E. Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei E.Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

3.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą E. Parduotuvėje.

3.3. Kiekvienos parduodamos prekės kaina yra pateikta Eurais ir nurodyta E. Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme, bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

3.4. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM), nes UAB Naganas yra ne PVM mokėtojas.

3.5. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 5.1.7 punkte.

3.6. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

IV. Atsiskaitymas už prekes

4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

4.1.1. naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;

4.1.2. grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu.

4.2. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

4.3. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą). Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

4.4. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo - pardavimo Sutarties sudarymo (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą). Pirkėjui per pirmąsias 2 (dvi) darbo dienas neatlikus mokėjimo, Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu Pirkėjui bus atsiųstas priminimas apie pateiktą prekių užsakymą ir būtinumą jį apmokėti. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 5 (penkias) darbo dienas po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.5. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą, už Prekes ir jų pristatymą Pirkėjas turi atsiskaityti su Pardavėju kai Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, prieš prekių perdavimą Pirkėjui. Svarbu turėti tikslią grynų pinigų sumą, reikalingą pilnam atsiskaitymui su Pardavėju.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/ įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

V. Prekių pristatymas

5.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

5.1. 1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5. 1. 3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

5.1. 4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.1.5. Prekių pristatymo terminas internetinėje parduotuvėje naganas.com/lt yra 1 – 4 darbo dienos, išskyrus tuos atvejus, jei yra nurodytas ilgesnis pristatymo terminas.

5.1. 6. Prekės pristatomos Pirkėjui naudojantis siuntų tarnybų paslaugomis. DPD Pickup. LP Express. Lietuvos paštas. Atsiėmimas siuntų punktuose .

5.1. 7. Prekių pristatymas visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Nerija) ir užsienyje kaina, priklausomai nuo užsakytų prekių kiekio ir svorio.

Prekių pristatymas į Kuršių Neriją yra derinamas atskirai.

Atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Pirkėjui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti visus trūkumus. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje - faktūroje ir važtaraštyje nenurodžius jokių pastabų, laikoma, jog prekės yra perduotos tinkamai ir dėl jos kokybės Pirkėjas priekaištų neturi. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas naganas.com/lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

5.2 Šalių atsakomybė:

5.2.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

5.2. 2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

5.2. 3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

VI. Prekių grąžinimas

6.1 Pirkėjas turi teisę, nurodydamas priežastį, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@naganas.lt

6.2 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės yra keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

6.3 Norėdamas grąžinti preke Pirkėjas privalo laikytis numatytos tvarkos:

6.3.1. Apie šį savo sprendimą informuoti Pardavėją el. p.: info@naganas.lt arba paskambinę telefonu +370 65661454.

6.3.2. Pirkėjui bus atsiunčiama „Prekių grąžinimo ar keitimo formą“.

6.3.3. Pirkėjui užpildžius „Prekių grąžinimo ar keitimo formą“, jis privalo pristatyti ją kartu su grąžinama ar keičiama preke, bei prekės pirkimą įrodančiais dokumentais (sąskaitą faktūrą), kuriuos Pardavėjas perdavė kartu su preke.

6.3.4. Pristatyti keičiamas ar grąžinamas prekes reikia adresu: UAB NAGANAS, Stoties g.10, LT-99184 Šilutė, Lietuva

6.4 Grąžinti ar pakeisti prekės Pirkėjas turi teisę per 14 dienų.

6.5 Norint grąžinti ar pakeisti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

6.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

6.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

6.5.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą Pirkėjui Pardavėjo nusiųstą grąžinimo dokumentą.

6.6 Norint keisti prekę į kitą, galima keisti į to paties gamintojo kito dydžio, modelio ar spalvos prekę.

6.7 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

6.8 Pinigai už grąžintas prekes pervedami mokėjimo pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą Pirkėjui. Transporto išlaidos prekės keitimo ir prekės grąžinimo atveju, nėra grąžinamos.

6.9 Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis elektronine prekyba reglamentuojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos vyriausybė n u t a r i m a s 2001 m. Birželio 11 d. Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

6.10 Šalių atsakomybė:

6.10.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

6.10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

VII. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Pirkėjui užsakant prekes E. Parduotuvėje registracija nėra būtina, bet užsakymo įvykdymui reikalinga registracija, bei pateikti asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninis paštas ir adresas kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

7.2. Pirkėjas patvirtina ir žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 7.5. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

7.3. Pirkėjas, registruodamasis E. Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 7.5. punkte nurodytais tikslais.

7.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

7.5. Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjas sutinka, kad jo kontaktiniai asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo siūlomų prekių rinkodaros tikslu. Pirkėjas bet kada turi teisę atsisakyti tokio asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.

7.6. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims, nurodytais Taisyklių 7.5., užtikrinant sutartinių įsipareigojimų įvykdymą. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas privalo tai atlikti.

7.7. Registracijos E. Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis E. Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis E. Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.8. Pirkėjas, užsiregistruodamas E. Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją e. paštu info@naganas.lt . Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais E. Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

VIII. Baigiamosios nuostatos

8.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia elektroninės Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės Parduotuvės paslaugomis.

8.2. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

8.3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama E. Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis, prekių Pristatymo, Apmokėjimo/Atsiskaitymo ir Grąžinimo aprašymais, informacija apie Pardavėją, siūlomų įsigyti prekių bei jų savybių aprašymais ir t.t.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

8.4. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.5. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir panašiai siunčia Pardavėjo E.Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@naganas.lt . Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją Pardavėjo veiklos adresu Lietuvininkų 18, Šilutė, Lietuva.

8.6. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.7. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę dėl prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja kitaip susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIVATUMO SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato tvarką, kuria remiantis E. parduotuvėje www.naganas.com www.naganas.lt , tvarkomi lankytojų (fizinių asmenų, juridinių asmenų) (toliau vadinama - Jūs) asmens duomenys. Internetinėje parduotuvėje naganas.com/lt Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

Klientu pateikti duomenys registruojantis www.naganas.com/lt internetinėje parduotuvėje netaps prieinami tretiesiems asmenims.

3. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas.

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus E. parduotuvėje www.naganas.com/lt , mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs E. parduotuvėje www.naganas.com/lt pateiktose registracijos formose turite nurodyti tikslius savo duomenis ir jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

4. Trečiųjų šalių tinklalapiai.

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per internetinėje parduotuvėje naganas.com/lt esančias nuorodas. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.

5. Asmens duomenų saugumas.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis E. parduotuvėje www.naganas.com/lt, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

6. Pranešimas - Sutikimas

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su internetine parduotuve www.naganas.com/lt, susisiekite su mumis telefonu +37065661454 arba el.paštu info@naganas.lt

Pateikdami savo asmens duomenis tinklalapyje Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi internetinėje parduotuvėje www.naganas.com/lt kaip išdėstyta šiose sąlygose.

7. Sąlygų keitimas.

Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas, pranešdami apie tai Jums internetinėje parduotuvėje www.naganas.com/lt

8. Baigiamosios nuostatos.

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.